Waar wij voor staan

# beschrijving pedagogisch project

Een school is veel meer dan kennis vergaren! De totale mens is belangrijk.

Als leerling kan je slechts goed studeren en positief evolueren als je je goed voelt binnen de klas, binnen de school…

  • denk maar even aan de vaardigheden: op een positieve wijze omgaan met elkaar, leren samenwerken, durven uitkomen voor uw mening, durven het woord nemen in een groep…
  • denk maar even aan de attitudes respect hebben voor de ander, anderen aanvaarden (later de kinderen waarbij je werkt), verantwoordelijkheid kunnen nemen, eerlijk zijn…

Je komt naar een school waar je begeleid wordt

  • Je vakleerkrachten zijn bereid je te helpen bij moeilijkheden. Zo nodig wordt individuele studiebegeleiding voorzien.
  • Je kan op school studeren op maandag-, dinsdag-, en donderdagavond van 17.00 tot 18.30 uur.
  • Zit je, om één of andere reden, psychsch of sociaal met problemen, dan kan je hulp krijgen in de vorm van psychische begeleiding of training in sociale vaardigheden.
  • Indien nodig verwijst de begeleidende klassenraad je naar een helpende leerkracht of naar een dienst buiten school.
  • De werkgroep drugspreventie werkt aan een preventiebeleid en zorgt voor opvang als je met vragen en concrete problemen zit in verband met drugs.